Нормативно-правова база

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Національна стратегія у сфері прав людини: Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
 3. Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі: Указ Президента України; Стратегія від 25.05.2020 № 195/2020.  URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу : Закон України від 17 грудня 2018 року.  URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402
 5. Про охорону дитинства : Закон України від 2001 р. URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601
 6. Про освіту: Закон України від 2017 р. URL:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n740
 7. Про позашкільну освіту : Закон України від 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
 8. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984
 9. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
 10. Цивільний кодекс України від 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru#Stru
 11. Кримінальний кодекс від 2001 р.  URL:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Нова українська школа : Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
 3. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646. URL:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20
 4. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення : Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14
 5. Про деякі питання освітнього омбудсмена : Постанова кабінету міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491.  URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF
 6. Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти : Наказ Міністерства освіти України від 26.02.2020 № 293. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
 7. Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидію булінгу (цькуванню) у 2020/2021  н. р. : Лист Міністерства освіти і науки України від  14.08.2020 № 1/9-436. URL:    https://drive.google.com/file/d/1ZAs7SQimTQNnz-UtqJ6cOEVpiRd2iECJ/view
 8. План заходів з реалізації Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі на 2021 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/komfortni-umovi-navchannya-formuvannya-kulturi-zdorovogo-harchuvannya-ta-ruhova-aktivnist-zatverdzheno-zahodi-v-nush-na-2021-rik

20. Профстандарт вчителя початкових класів, вчителя закладу загальної середньої освіти і вчителя з початкової освіти: Наказ Мінекономіки від 23.12 2020 №2736. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv